U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

H.A.RASSIN

 

Traprenovatie

Geef Uw trap een geheel nieuwe uitstraling door een traprenovatie.

Diverse kleuren en motieven, vraag naar de

mogelijkheden of een vrijblijvende offerte.

Overkappingen

sectionaalpoort

 

 

 

 

 ALGEMENE VOORWAARDEN

 Van:  H.A. Rassin

Gevestigd en kantoorhoudende  aan de Brusselseweg  401 te Maastricht; verricht werkzaamheden uitsluitend

overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

1. In deze voorwaarden wordt de aanbieder/verkoper aangeduid als opdrachtnemer, zijnde degene die deze voorwaarden hanteert, terwijl de andere partij wordt betiteld als koper/opdrachtgever. Standaardvoorwaarden van opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.

 2. Aanbiedingen

 2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door

koper/opdrachtgever bij de eventuele aanvrage verstrekte gegevens,tekeningen enz. van de juistheid waarvan opdrachtnemer mag uitgaan. De inhoud van folders,drukwerken enz. binden opdrachtnemer niet tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

 2.2 Alle prijzen en tarieven zijn in euro,inclusief BTW,tenzij anders overeengekomen,

en exclusief eventuele andere heffingen ,die van overheidswege worden opgelegd. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de prijzen in redelijkheid te verhogen na het verstrijken van drie maanden na het aangaan der overeenkomst in verband met het gestegen kostenpeil , tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 3. Overeenkomsten

 3.1 Overeenkomsten, hoe dan ook  genaamd , komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door opdrachtnemer. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer, danwel uit feit dat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst.

 3.2 Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van opdrachtnemer binden deze laatste niet voor zover deze niet door hem schriftelijk zijn bevestigd. De directie behoudt zich het recht voor  overeenkomsten binnen tien werkdagen ongedaan te maken.

 3.3 Alle door opdrachtnemer uitgebracht offertes worden gestand gedaan van een  termijn van maximaal tien werkdagen

 3.4 Opdrachtnemer kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien de koper/opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 4. Levering

 4.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af winkel/magazijn van opdrachtnemer.

 4.2 Opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Overschrijding van de levertijd kan niet leiden tot annulering van de order (s) , noch kan dit recht geven op schadevergoeding.

 4.3 De levertijd gaat in wanneer alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. in het bezit zijn van de opdrachtnemer. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke levertijd door de opdrachtnemer, buiten haar verantwoordelijkheid, wordt overschreden.

 4.4 Bezorgingen van aankopen geschiedt gratis. De opdrachtnemer behoudt het recht bij het sluiten van de overeenkomst dergelijke kosten afzonderlijk op te geven.

 4.5 De koper/opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hemworden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.

Indien de koper/opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de koper/opdrachtgever.

De koper/opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

 5. Overmacht

 5.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door opdrachtnemer niet kan worden nagekomen tengevolge van omstandigheden die opdrachtnemer bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

 5.2 Daarnaast heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is hij niet in verzuim, indien hij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

 5.3 Als opdrachtnemer zijn verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

6. Garantie

 6.1 opdrachtnemer staat in voor de goede uitvoering van een aangenomen werk ten opzichte van  constructie en materiaal voor zover opdrachtnemer vrij was in deze keuze daarvan, met dien verstande dat door hem voor alle delen welke gedurende een  termijn  van zes maanden na levering door onvoldoende constructie en/of ondeugdelijk materiaal defect raken, gratis nieuwe delen zullen worden geleverd. De te vervangen delen moeten daartoe franco aan opdrachtnemer worden gezonden. Opdrachtnemer wordt daarvan eigenaar. Demontage of montage van deze delen komt voor rekening van opdrachtgever. Indien de opdracht bestond uit het bewerken van door opdrachtgever toegeleverde materiaal, staat opdrachtnemer in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking. Indien gedurende een periode van zes maanden na levering blijkt dat de bewerking ondeugdelijk was, zal opdrachtnemer te zijner keuze: de bewerking opnieuw uitvoeren, mits de opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal toelevert, het gebrek herstellen of opdrachtgever crediteren voor een evenredig deel van de factuur.

 6.2 Bij ondeugdelijke levering heeft opdrachtnemer het recht om na franco retournering van de ondeugdelijke zaak opdrachtgever volledig te crediteren of de ondeugdelijke zaak te repareren, dan wel tot her levering over te gaan.

 6.3 Opdrachtgever dient te allen tijde opdrachtnemer de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen

 6.4 Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens opdrachtgever zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie.

 6.5 Geleverde artikelen met fabrieksgarantie gelden in afwijking van het bovenstaande de door de fabriek gestelde garantiebepalingen. Geeft de fabriek geen  garantie, dan wordt door opdrachtnemer eveneens geen garantie verstrekt.

 6.6 De garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer ( zowel financieel als anderszins ) heeft voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

 7. Montage

 7.1 Montage wordt uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven. Het met de montage belaste personeel  bepaalt zich tot het monteren van het door opdrachtnemer materiaal dat in de opdracht was begrepen.

 7.2 Voor buiten de opdracht vallend montagewerk is opdrachtnemer niet aansprakelijk.

 7.3 Opdrachtgever dient er voor  te zorgen dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord kan verrichten.

 7.4 Wanneer de montage door niet aan opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken niet geregeld en zonder onderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt vertraagd, is opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen tegen het op dat moment geldende tarief.

 7.5 Voor rekening van opdrachtgever zijn alle eventuele niet voorziene kosten, in het bijzonder:

 1. kosten ontstaan doordat de montage niet in gewone daguren kan geschieden;

 2. reis- en verblijfkosten die niet waren begrepen in de prijs

 7.6 Reclames na het vertrek van het montagepersoneel betreffende de uitvoering van het werk of de duur daarvan worden niet in behandeling genomen, tenzij opdrachtgever aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken op het moment dat de werkzaamheden waren voltooid. In dat geval dient opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij opdrachtnemer te reclameren en deze de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen mits de melding valt binnen de garantietermijn. Opdrachtgever zal dienen aan te geven wat het gebrek is en  wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

 

 8. Aansprakelijkheid 

 8.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor de schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had  behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

 1. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade ( bedrijfsstoringen, liggelden en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke ), door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.

 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade (welke ook ) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken waarvaan wordt gewerkt of aan zaken  welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt, tenzij en voor zover opdrachtnemer daarvoor verzekerd is.

 3. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is opdrachtnemer niet aansprakelijk.

 4. De door opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden  indien de door opdrachtgever te bepalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.

   8.2 Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens opdrachtnemer ter zake van  het gebruik van door opdrachtgever toegezonden tekeningen, monsters, modellen of andere zaken respectievelijk gegevens en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.

   8.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade tengevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van de zaken, gereedschappen en materialen van opdrachtnemer zodra deze zich op het werk bevinden, een en ander voor zover niet te wijten aan een opdrachtnemer toe te rekenen  tekortkoming.

 9. Bezwaren

 9.1 Opdrachtgever  kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij de opdrachtnemer terzake schriftelijk heeft geprotesteerd. Bezwaren worden uitsluitend in behandeling genomen indien de geleverde goederen in originele, onbewerkte staat  betreft.

 9.2 Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen acht werkdagen na aflevering van goederen nadat opdrachtgever een gebrek heeft ontdekt waarbij hij aan opdrachtnemer schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

 9.3 Klachten over facturen dienen binnen acht werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.

 9.4 Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienst stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij opdrachtnemer niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

 10. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 10.1 Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door opdrachtnemer geleverde of nog te leveren goederen. Opdrachtnemer blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren goederen zolang de opdrachtgever de vorderingen van opdrachtnemer terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft.

Opdrachtnemer blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren goederen zolang opdrachtgever  vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.

 10.2 Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door opdrachtnemer geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van opdrachtnemer te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is.

 10.3 Ingeval opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte goederen jegens opdrachtnemer niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de oorspronkelijke goederen terug te nemen.

Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer de plaats te betreden waar deze goederen zich bevinden en deze terug te nemen.

 10.4 Opdrachtnemer verschaft aan opdrachtgever op het moment dat opdrachtgever alzijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde goederen.

 11. Betaling

 11.1 Alle betalingen van facturen van opdrachtnemer dienen te geschieden binnen 14 dagen na aflevering van de zaken, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

 

11.2 Waneer een bedrag van een rekening niet binnen 14 dagen na factuurdatum is bijgeschreven op het rekeningnummer van opdrachtnemer  is opdrachtnemer  gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan 1,5 % per maand , waarbij een gedeelte van de maand als volledige maand wordt gerekend.

 11.3 Indien tot ( buiten)gerechtelijke vorderingen wordt overgegaan is de opdrachtgever naast de reeds genoemde vergoeding aansprakelijk voor alle in redelijkheid te maken proces- en executiekosten, inclusief  kosten advocaat  en/of deskundigen en/of andere derden. Indien opdrachtnemer het faillissement van opdrachtgever aandraagt is deze naast de hoofdsom rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der faillissementsaanvrage verschuldigd.

 12. Incassokosten

 12.1 Is de opdrachtgever in gebrek of verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever in het geval van een geldvorderingverschuldigd:

 • Over de eerste  € 3500                        15%

 • Over het meerdere tot  € 7000            10%

 • Over het meerdere tot  € 17000            8%

 • Over het meerdere tot  € 70000            5%

 • Over het meerdere                                3%

   

12.2 Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 13. Prijsverhoging

 13.1 Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is opdrachtnemer gerechtigd tot verhoging van de prijs.

 13.2 Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

 13.3 Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer beloopt dan 5%.

 14. Ontbinding

 14.1 Geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot opdrachtnemer richt, zal hij te allen tijde eerst opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om als nog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden.

 

14.2 Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

 14.3 Indien opdrachtnemer instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft hij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door opdrachtnemer verrichte prestaties en heeft opdrachtnemer onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties.

 15. Zonwerinsdoeken

 

in de zonweringsdoeken kunnen productie kenmerken voorkomen door de leek als fouten worden gezien. Men denke hierbij bijvoorbeeld aan knopen, verdikkingen of verdunningen, lichte of donkere strepen in het garen, of kleurafwijkingen ten opzichte van de catalogus. Dit zijn evenwel fouten, maar kenmerken die nu eenmaal voorkomen bij het productieproces van zonweringsdoeken, en hebben geen nadelige invloed op de levensduur hiervan. Deze kenmerken geven dan ook geen enkel recht op vervanging van doeken, of prijskortingen. Ook vouwen die kunnen ontstaan bij het verpakken en confectioneren van het doek zijn niet te voorkomen. Bij nabestellingen van het doek kunnen er kleurverschillen optreden.

Wij verwijzen  dan ook naar het boek: zonweringsdoek,

                                                              Grenzen van weeftechniek, nabehandeling en confectie,

                                                              Uitgegeven door: VEROZO, PLV en in samenwerking met BKTex.

 

 16. Geschillenbeslechting

 De rechter in de woonplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft opdrachtnemer bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

 17. Toepasselijk recht

 Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 18. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg te Maastricht

 

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.

Afbeeldingsgalerie